ISTANBUL ULASIM ve ALTYAPI PLATFORMU
ISTANBUL TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE PLATFORM
Ana Sayfa
Amacımız
Faaliyetler
Tüzük
Bize Ulaşın
Home
Goals
Activities
Stipulations
Contact info

- TÜZÜK -

MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZI

Derneğin adı İstanbul Ulaşım ve Altyapı Platformu Derneği'dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dadır.

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

Derneğin amacı:

a) Olimpiyat düzenlemeye aday, İstanbul'da ulaşım ve altyapı sorunlarına yönelik teknik çözümler, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak.
b) 21. Yüzyılda şekillenen yeni dünya içinde Avrasya coğrafyasında İstanbul'u metropol olarak merkezi bir konuma getirebilmek için öncelikli altyapı konularında çalışma yapmak.
c) Ulaşım ve altyapı alanında İstanbul'da öncü mesleki ve teknik örgütlenmeyi gerçekleştirmek; diğer benzeri yerel altyapı kuruluşlarıyla dayanışmayı sağlamak ve beraber çalışma platformunu yaratmak.
d) Ulaşım ve altyapı alanlarında çalışan özel sektör kuruluşlarını bir çatı altında toplayarak, üyelerinin birbirleriyle bilimsel ve teknik işbirliğini gerçekleştirmek, üyelerinin mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile ilişkilerini, işbirliğini daha düzenli, dengeli ve disiplinli bir biçimde sürdürmek
e) İstanbul'da gerçekleştirilmesi düşünülen ulaşım ve altyapı projelerini güvenilir, çevre ile uyumlu ve kamu yararına uygun biçimde gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak. Dernek üyelerinin kamu yönetimi ile arasında amacı doğrultusunda düzenli ve sağlıklı ilişliklerin kurulmasını, geliştirilmesini ve bilgi alışverişini teşvik etmek.
f) Üyelerin ulaşım ve altyapı uygulamaları konularında saygınlığını, uzmanlığını ve öncü konumunu geliştirmek.
g) Ulaşım ve altyapı alanında etik kuralların, standartların ve sertifikasyon koşullarının geliştirilmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak.
h) Ulaşım ve altyapı alanında akademik ve endüstriyel araştırmaları teşvik etmek, ödüllendirmek.
i) Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.
j) Kamu ve özel sektörün dernek uygulamalarından yararlanmalarını sağlamak, talep eden kuruluşlara ve üyelerine eğitim hizmeti vermek ve verilmesini sağlamak.


Dernek faaliyetleri:

a) Ulaşım ve altyapı alanında çalışmalar yapan kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, dernekler ve kişilerle iletişim kurarak, bunların çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar, İstanbul ve ülke yararına sonuçlar elde etmek üzere tüm üyelerine ve ilgili mercilere iletir.
b) Ulaşım ve altyapı alanında İstanbul bazında uygulama proje, plan ve programları geliştirir, bunların uygulanması için gerekli merciler nezdinde girişim ve lobi faaliyetlerinde bulunur.
c) Ulaşım ve altyapı alanında ulusal ve uluslararası araştırmalar, seminer, konferans, sempozyum, fuar, sergi ve benzeri toplantılar ile gezi eğitim programlarının düzenlenmesini bizzat yerine getirir veya bunları teşvik ederek düzenlenmesine katılır; yardım amacıyla piyango, balo veya benzeri sosyal faaliyetler düzenler.
d) Ulaşım ve altyapı alanında tüzüğünde gösterilen amacını gerçekleştirmek üzere ve ilgili mercilerden izin almak koşuluyla mesleki eğitim ve öğretim programları düzenler, bu tip programların düzenlenmesine katılır, kitaplık açabilir, mesleki sertifikalar ve dereceler tesis eder, bu yönde çalışan kuruluşlar ile işbirliği yapar.
e) Ulaşım ve altyapı ile ilgili sektörlerdeki, piyasayı etkileyen sosyal ve ekonomik koşullarla ilgili her türlü bilgi toplama, düzenleme ve yayın çalışmaları yapar, yaptırır. Bu amaçla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.
f) Uzun vadeli planlarda, yasal, kurumsal düzenlemelerde öngörülen kamu-özel sektör organizasyonları ile sürekli ilişki içinde bulunarak, çalışmalarına katkı sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek üyelerine duyurur.
g) Üyelerinin, ulaşım ve altyapı sektörünün sorunlarını ve darboğazlarını etkin bir yaklaşımla saptar, diğer sektörlerle, ilgili kamu ve özel kuruluşları ile uyum içinde sorunları çözmek için çalışmalar yapar ve/veya yaptırır.
h) Ulaşım ve altyapı sektörü ile ilgili yasal düzenlemeleri, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve kamu kuruluşları tarafından çıkarılan tüzük, yönetmelik ve genelgeleri inceler, değerlendirir, uygulamada üyelerinin karşılaştıkları sorunları da dikkate alarak sektörün çalışmasına, gelişmesine engel olan kuralların değiştirilmesi için ilgililer katında girişimde bulunur, görüş bildirir.
i) Ulaşım ve altyapı sektörü ve çalışma konuları ile ilgili bir yasal düzenleme yapılırken İstanbul Ulaşım ve Altyapı Platformu Derneği'nin görüşünün alınması için ilgililerle ilişki kurar, gerekli hazırlık toplantılarına katılır, uygulamada sorun çıkarmayacak bir düzenlemenin oluşumuna katkıda bulunur.
j) Amacı kapsamında teknolojik gelişmeler ile ilgili her türlü politik gelişmeleri izleyerek, bunların sektöre olası etkileri ve izlenmesi gereken politikalarla ilgili çalışmaları yapar, üyelerine bilgi verir, ilgili makamlara önerilerde bulunur.
k) Ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarının çalışma ve yayınlarını izleyerek elde ettiği bulguları üyelerine aktarır. Çağdaş teknolojik gelişmeler sağlamak amacıyla araştırmalar yaptırır. Tanınmış araştırma kurumlarının yayınları ile zaman içindeki değişiklik ve gelişmeleri izleyerek sektörün uzun vadeli hedefleri üzerinde çalışır ve bu konu ile ilgili görüşlerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletir.

l) Ulaşım ve altyapı alanlarında faaliyette bulunan sektör mensubu tüm mühendis, müşavir, akademisyen, sanayici ve iş adamlarının İstanbul Ulaşım ve Altyapı Platformu Derneği çatısı altında toplanmalarını sağlar; üye tabanını genişleterek güçlenmek için çalışmalarda bulunur.
m) Amacını gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı faaliyetleri için spor sahası veya salonu, sosyal tesis, lokal ve benzeri tesisler kurabilir.
n) Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha verimli kılabilmek gayesiyle, yukarıda belirtilen çalışmaları yapacak biçimde kadro oluşturur, komisyon kurar, taşınmaz alır veya kiralar, bürosunu yeterli nitelik ve sayıda eleman ve ekipmanla donatır, gerektiğinde dışardan danışmanlık, tanıtım, halkla ilişkiler, araştırma gibi her konuda hizmet ve servisi alır; faaliyetlerini bir rapor halinde düzenleyip ilgili mercilere sunabilir ve kamuoyunu bilgilendirebilir.

MADDE 3- DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYE OLMA KOŞULLARI

Derneğe Üye olmak için:

a) Medeni haklara sahip olmak,
b) 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Derneğin amaçlarını benimsemiş olmak,
d) En az iki dernek üyesi tarafından önerilmiş olmak,

gereklidir.

Dernek Üyeliğine başvuruların Yönetim Kurulunca kabul edilip edilmediği, başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgiliye bildirilir.

MADDE 4- DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞARTLARI

a) Dernek üyeliğinden her zaman çıkmak mümkündür. Bunun için Yönetim Kuruluna yazı ile müracaatta bulunmak kafidir. Üye, müracaatını takip eden 1 ay sonunda üyelikten ayrılmış sayılır; durum bir mektupla üye adresine bildirilir. Üyelikten ayrılma halinde derneğin, alacaklarını talep etme hakkı saklıdır.
b) Bir üye hakkında dernek üyeliğinden çıkarmayı gerektirir bir halin varlığı ihbar olunur veya Yönetim Kurulunca başka şekillerde öğrenilir ise, Yönetim Kurulu olayı uygun göreceği yollarla inceler ve sonucuna göre karara bağlar.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren koşullar;

· Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,
· Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan kararlara uymamak,
· Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı suçtan hüküm giymek,
· Derneğe karşı olan mali yükümlülüklerini kendisine tanınan süre içerisinde yerine getirmemek,
· Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek,
· Dernek faaliyetlerine karşı kayıtsız kalmak, özürsüz olarak Genel Kurul toplantılarına, dernek faaliyetleri çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarına ve komisyonlara, ya da dernekçe düzenlenen diğer toplantılara kararlaştırıldığı şekilde katılmamayı alışkanlık haline getirmek.

Ihraç kararlarına karşı Genel Kurul nezdinde itiraz olunabilir. Genel Kurulun bu hususta vereceği karar kesindir.

MADDE 5- SEÇME VE SEÇİLME USULLERİ

Dernek üyeleri Genel Kurul'da seçme ve seçilme haklarına sahiptirler. Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

MADDE 6- ÜYELERİN DERNEK FAALİYETLERİNDEN YARARLANMASI

Derneğin üyesi sıfatına haiz her kişi, dernek Genel Kurulu'nun belirleyeceği esasları uymak şartıyla, derneğin lokallerinden, sosyal tesislerinden, yardımlarından ve her türlü faaliyetlerinden yararlanabilir.

MADDE 7- DERNEK ORGANLARI

Dernek organları şunlardır;

a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Danışma Kurulu.

MADDE 8- GENEL KURUL TOPLANTISI

Genel Kurul toplantılar iki yılda bir Eylül ayı içinde yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulları gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5'inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmaya mecburdur.

Yönetim Kurulunun bu mecburiyeti yerine getirmemesi halinde, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakiminin dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişilik heyet, Genel Kurulu bir aylık süre içinde toplantıya çağırır.


MADDE 9- ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve toplantı gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek üzere toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının nerede ve hangi gün ve saatte yapılacağı da aynı ilanda belirtilir.

Ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir günden az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci paragrafta belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci paragrafta belirtilen esaslara göre mahallin en büyük mülki amirine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 10- TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde ve Yönetim Kurulunca belirlenecek yerde yapılır.

MADDE 11- TOPLANTI YETER SAYISI VE TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

Ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yukarıda belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu'nun görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantını yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 12- GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar, Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır;

1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5) Derneğin kanuni şartları yerine getirdiği takdirde, ilgili federasyona veya üst kuruluşlara katılması,
6) Derneğin, kanuni şartları yerine getirilmek şartıyla uluslararası platformda faaliyetlerde bulunmasına, yurt dışındaki benzer amaçlı dernek ve kuruluşlara üye olmasına ya da üyelikten ayrılmasına karar verilmesi,
7) Derneğin fesh edilmesi,
8) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 13- GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Tüzük tadili Genel Kuruludaki mevcudun üçte ikisinin oyuyla kabul olunur.

MADDE 14- YÖNETİM KURULU

Genel Kurul 3 (üç) yıl için bir Genel Başkan ve altı asil üyeden oluşan Yönetim Kurulunu gizli oyla seçer. Genel Kurul ayrıca yedi yedek yönetim kurulu üyesini de gizli oyla seçer.

Asil üyelerden boşalanın yerine yedeklerden oy alma sırasına göre çağrı yapılarak Yönetim Kurulu tamamlanır.

Yönetim Kurulu seçimlerini takip eden yedi gün içinde asil üyeler arasından Teknik Faaliyetler, Basın-Yayın ve Halkla Ilişkiler, Saymanlık ve Genel Sekreterlikten sorumlu olacak Yönetim Kurulu üyelerini belirler.

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Başkan veya Yönetim Kurulu üyesi üç kişinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanabilir.

Mazeret beyan etmeksizin üst üste üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Mevcudun çoğunluğu ile karar alınır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık olarak yapılır.

MADDE 15- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulunun görevleri aşağıdadır;

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
2) Derneğin yıllık gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
3) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının tarif ettiği diğer işleri yapmak,
4) Dernek gelirinin bütçesi dairesinde sarf ve dernek para ve mallarının iyi muhafaza ve idaresini temin etmek,
5) Bütçe ile kabul edilen kadrolara memur tayin etmek,
6) Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,
7) Derneğin icra organı olarak ana tüzük ve kanunlar çerçevesinde derneğe ait bütün işleri yapmak ve yaptırmak,
8) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılmasına karar verilmesi,
9) Üye başvurularını kabul veya reddetmek,
10) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere uygun görülen Danışma Kurulu ve Özel Ilgi Grupları/Çalışma Komitelerini oluşturmak.
11) Yıllık üye aidatının belirlenmesi.

MADDE 16- DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu her yıl Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Dernek muamelat, muhabere ve hesaplarını en az iki asil üye birlikte olmak üzere tetkik eder. Genel Kurul toplantısından onbeş gün evvel raporu hazırlayarak Genel Kurula sunar.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bütçe hakkında Genel Kurula görüş arz eder.

Denetleme Kurulu en az yılda bir denetleme yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

Denetleme Kurulu, Genel Kurulun davet edilmesi icap eden hallerde, Yönetim Kurulunun ihmal ve acze düştüklerine kani oldukları takdirde, sorumluluğu tamamen kendilerine ait olmak üzere Genel Kurulu toplantıya davet eder.

MADDE 17- DANIŞMA KURULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek 5 (beş) kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu'na görev, yetki ve sokumluluklarını devredemez.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

Danışma Kuruluna seçilebilecek üyelerde aşağıdaki koşullar aranır;

a) Proje odaklı çalışan özel veya kamu kuruluşları ile kar amaçlı olmayan organizasyonlarda asgari beş yıl yönetici konumunda görev yapmış olmak ve/veya eğitim kurumlarında ilgili konularda en az beş yıl öğretim ve araştırma deneyimi olmak,
b) Derneğin amaçlarına uygun seçkin hizmetlerde bulunmuş olmak,
c) En az 6 dernek üyesi tarafından Yönetim Kuruluna önerilmiş olmak,

Danışma Kurulu yılda en az iki kez toplanır ve tavsiye niteliğinde olmak üzere kararlar alarak dernek Yönetim Kuruluna önerir. Derneğe özellikle organizasyonel yapılanma ve uzun süreli planlama faaliyetlerinde öncülük eder.

Danışma Kurulu faaliyetlerini tam anlamıyla yürütülmesi ve derneğin amacına hizmet edebilmek için belli konularda alt komisyonlar oluşturabilir ve faaliyetleri neticesinde oluşturduğu çalışma sonuçlarını raporlar halinde Yönetim Kuruluna sunar.

MADDE 18- ORGANLARA SEÇİLENLERIN MÜLKİ AMİRLİĞE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları ile nüfus kayıt bilgileri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu ilçenin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 19- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

a) Bağışlar,
b) Derneğe giren üyelerin ödeyecekleri Yönetim Kurulunca belirlenen giriş bağışları,
c) Dernekçe düzenlenecek seminer, konferans, fuar, gösteri, piyango, seyahat, lokal gelirleri, Dernek yararına tertiplenen geceler, kermesler, sergi hasılatları ve diğer bilimsel ve sosyal faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
d) Menkul ve gayrimenkul mallardan, taşınmazlardan elde edilecek gelirler,
e) 2908 sayılı kanunla tesbit edilen müsaadesi alınan tesislerden ve işletmesinden doğacak gelirler,
f) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri uyarınca, yıllık üye aidatı Yönetim Kurulu'nda tesbit edilir. Kuruluştan itibaren ilk Genel Kurul'a dek yıllık üye aidat tutarı ( 100 $ ) karşılığı TL. sıdır. Bu miktar Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Dernek, ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde Içişleri bakanlığına bildirilmesi zorunludur. Bunlardan birinci fıkra esaslarına göre dernek ihtiyacından fazla olduğu tesbit edilen süresi içinde Dernek tarafından paraya çevrilir.

Derneği, resmi dairelerde temsil etme yetkisi Başkan'a aittir.

Dernek gelirleri Dernekler Kanununun 63. maddesi gereğince düzenlenen alındı belgesi ile toplanır.

Giderler de kanun ve tüzüğün ve muhasebe kurallarının tayin ettiği esaslara göre harcama belgesi ile yapılır.

Dernek giderleri Ana Tüzükte yazılı prensiplere göre Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulunun onayına sunulan bütçe dahilinde ve Başkan ile Saymanlıktan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek imzasını taşıyan harcama belgesi ile yapılır.

Derneğe yapılan koşullu bağışlar, bağışta bulunan kişinin arzusuna ve derneğin gayesine uymayan işlere sarf edilemez.

Derneğin mal ve paralarını iyi idare, sarf ve muhafazasından Yönetim Kurulu müştereken sorumludur.

MADDE 20- ŞUBELERİN KURULUŞU

Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 21- DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

Dernek aşağıdaki defterleri tutar;

a) Üye Kayıt Defteri,
b) Karar Defteri,
c) Gelir-Gider Defteri,
d) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço,
e) Demirbaş Defteri.
f) Gelen-Giden Evrak Defteri
g) Alındı Belgeleri Kayıt Defteri

Defterler kanun ve nizamnameler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun nezareti altında tutulur ve muhafaza edilir.

MADDE 22 - TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ana tüzük, kayıtlı üyelerin üçte birinin veya Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından değiştirilebilir. Değişiklik için, katılanların üçte ikisinin olumlu oyu şarttır.

MADDE 23- DERNEĞİN FESHİ

Derneğin feshi 2908 sayılı Dernekler Kanununun 49. maddesi hükmüne göre yapılır.

Derneğin feshine Genel Kurul karar verir. Derneğin feshine karar verilebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip kayıtlı üyelerin üçte ikisinin fesih toplantısına iştiraki şarttır. Fesih kararı üçte iki çoğunlukla verilir.

Fesih kararı alınması için ilk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler Dernekler Kanunu 21. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. Ikinci toplantıda nisaba bakılmaksızın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabulü ile Derneğin feshine karar verilir.

Derneğin feshi halinde derneğin mal para ve haklarının tasfiyesi Genel Kurulun belirleyeceği esaslara göre aynı amaçla çalışan bir başka derneğe devredilir. Genel Kurulca bu konuda bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamışsa tüm mal, para ve haklar Darülaceze'ye devredilir.

MADDE 24- İNFİSAH

Dernek acze düştüğü,Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya Dernekler Kanununun 23. maddesinde belirli yeter sayısının bulunmaması veya üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısını yapamadığı hallerde infisah eder. Infisah halini tesbit, Dernek Genel Merkezinin bulunduğu ilçenin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

MADDE 25- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu tüzükte yer almamış konular hakkında umumi hükümlere göre işlem yapılır. Boşluklar 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunla doldurulur.

MADDE 26- İÇ DENETİM ŞEKLİ

Derneğin iç denetim şekli 2908 sayılı kanuna ve dernek tüzüğüne göre, Denetleme Kurulunca, Genel Kurul onayından geçirilmek kaydıyla, ayrı ayrı birimler oluşturularak ve yönetmelikleri çıkartılarak üyeler ile dernek organlarına derneğin faaliyetlerinde ve işlemlerinde yol göstermek amacıyla çalıştırılır.