iSTANBUL ULASIM ve ALTYAPI PLATFORMU
ISTANBUL TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE PLATFORM
Ana Sayfa
Amacımız
Faaliyetler
Tüzük
Bize Ulaşın
Home
Goals
Activities
Stipulations
Contact info

FAALİYETLERİMİZ...

a) Ulaşım ve altyapı alanında çalışmalar yapan kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, dernekler ve kişilerle iletişim kurarak, bunların çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar, İstanbul ve ülke yararına sonuçlar elde etmek üzere tüm üyelerine ve ilgili mercilere iletir.
b) Ulaşım ve altyapı alanında İstanbul bazında uygulama proje, plan ve programları geliştirir, bunların uygulanması için gerekli merciler nezdinde girişim ve lobi faaliyetlerinde bulunur.
c) Ulaşım ve altyapı alanında ulusal ve uluslararası araştırmalar , seminer, konferans, sempozyum, fuar, sergi ve benzeri toplantılar ile gezi eğitim programlarının düzenlenmesini bizzat yerine getirir veya bunları teşvik ederek düzenlenmesine katılır; yardım amacıyla piyango, balo veya benzeri sosyal faaliyetler düzenler.
d) Ulaşım ve altyapı alanında tüzüğünde gösterilen amacını gerçekleştirmek üzere ve ilgili mercilerden izin almak koşuluyla mesleki eğitim ve öğretim programları düzenler, bu tip programların düzenlenmesine katılır, kitaplık açabilir, mesleki sertifikalar ve dereceler tesis eder, bu yönde çalışan kuruluşlar ile işbirliği yapar.
e) Ulaşım ve altyapı ile ilgili sektörlerdeki, piyasayı etkileyen sosyal ve ekonomik koşullarla ilgili her türlü bilgi toplama, düzenleme ve yayın çalışmaları yapar, yaptırır. Bu amaçla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.
f) Uzun vadeli planlarda, yasal, kurumsal düzenlemelerde öngörülen kamu-özel sektör organizasyonları ile sürekli ilişki içinde bulunarak, çalışmalarına katkı sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek üyelerine duyurur.
g) Üyelerinin, Ulaşım ve altyapı sektörünün sorunlarını ve darboğazlarını etkin bir yaklaşımla saptar, diğer sektörlerle, ilgili kamu ve özel kuruluşları ile uyum içinde sorunları çözmek için çalışmalar yapar ve/veya yaptırır.
h) Ulaşım ve altyapı sektörü ile ilgili yasal düzenlemeleri, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve kamu kuruluşları tarafından çıkarılan tüzük, yönetmelik ve genelgeleri inceler, değerlendirir, uygulamada üyelerinin karşılaştıkları sorunları da dikkate alarak sektörün çalışmasına, gelişmesine engel olan kuralların değiştirilmesi için ilgililer katında girişimde bulunur, görüş bildirir.
i) Ulaşım ve altyapı sektörü ve çalışma konuları ile ilgili bir yasal düzenleme yapılırken İstanbul Ulaşım ve Altyapı Platformu Derneği'nin görüşünün alınması için ilgililerle ilişki kurar, gerekli hazırlık toplantılarına katılır, uygulamada sorun çıkarmayacak bir düzenlemenin oluşumuna katkıda bulunur.
j) Amacı kapsamında teknolojik gelişmeler ile ilgili her türlü politik gelişmeleri izleyerek, bunların sektöre olası etkileri ve izlenmesi gereken politikalarla ilgili çalışmaları yapar, üyelerine bilgi verir, ilgili makamlara önerilerde bulunur.
k) Ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarının çalışma ve yayınlarını izleyerek elde ettiği bulguları üyelerine aktarır. Çağdaş teknolojik gelişmeler sağlamak amacıyla araştırmalar yaptırır. Tanınmış araştırma kurumlarının yayınları ile zaman içindeki değişiklik ve gelişmeleri izleyerek sektörün uzun vadeli hedefleri üzerinde çalışır ve bu konu ile ilgili görüşlerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletir.
l) Ulaşım ve altyapı alanlarında faaliyette bulunan sektör mensubu tüm mühendis, müşavir, akademisyen, sanayici ve iş adamlarının İstanbul Ulaşım ve Altyapı Platformu Derneği çatısı altında toplanmalarını sağlar; üye tabanını genişleterek güçlenmek için çalışmalarda bulunur.
m) Amacını gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı faaliyetleri için spor sahası veya salonu, sosyal tesis, lokal ve benzeri tesisler kurabilir.
n) Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha verimli kılabilmek gayesiyle, yukarıda belirtilen çalışmaları yapacak biçimde kadro oluşturur, komisyon kurar, taşınmaz alır veya kiralar, bürosunu yeterli nitelik ve sayıda eleman ve ekipmanla donatır, gerektiğinde dışardan danışmanlık, tanıtım, halkla ilişkiler, araştırma gibi her konuda hizmet ve servisi alır; faaliyetlerini bir rapor halinde düzenleyip ilgili mercilere sunabilir ve kamuoyunu bilgilendirebilir.